dinsdag 27 maart 2012

bedrijfsanalyse


In de bedrijfsanalyse is het de bedoeling dat met behulp van enkele analysemodellen een beeld geschetst wordt van het stagebedrijf. In je studie zijn tientallen modellen aan de orde gekomen. Allereerst worden hier de modellen aangegeven die in de afgelopen jaren door de studenten het meest gebruikt werden in hun eindscriptie.
Vervolgens wordt een opdracht geformuleerd.
Analysemodellen


 • Geschiedschrijving, misschien wel de meest gebruikte methode: bedrijven zijn vaak trots op hun geschiedenis of het verklaart waarom het allemaal zo gekomen is. Na een reeks van reorganisaties of veel veranderingen die allemaal hun sporen hebben nagelaten kan het zinnig zijn terug te gaan naar de oorsprong of basis om van daaruit opnieuw na te denken wat er moet gebeuren.
 • Organisatieschema/ organigram staat in bijna elke scriptie, maar is er ook iets van te leren… zijn er andere meer toegesneden modellen geschikter? Belangrijk is de filosofie erachter aan te geven: productgericht/ marktgericht, rol van de staf, afstemming tussen de delen van de organisatie.
 • Sterkte /zwakte analyse is welhaast een standaard onderdeel van scripties. Het is toe te passen op de organisatie als geheel, maar ook op onderdelen. In de analysefase worden de kansen en bedreigingen niet altijd opgenomen. Voor een confrontatiematrix is het vaak helemaal te vroeg.

Zoek in je leerboeken of op internet andere analysemethoden zoals…
 • Balanced score card
 • Activity based costing
 • Benchmarking
 • Capability maturity model
 • INK model (EFQM)
 • Kaizen
 • Kerncompetenties
 • Organisatiecultuur dimensies
… en bedenk of en wanneer je deze methoden zou kunnen toepassen.

Veel organisaties hangen een bepaalde filosofie aan voor hun eigen analyse. Dat kan heel basaal zijn: bijvoorbeeld omzetgroei desnoods ten koste van kwaliteit of klanttevredenheid (vooral in -nieuwe- vechtmarkten is dat nogal eens aan de orde). Vaak echter is er intern een meer ontwikkeld systeem. Daar is dan veel informatie over en bovendien… om in zo’n bedrijf te werken / stage te lopen is het vaak gewoon noodzakelijk je in het systeem te verdiepen: laat zien dat je dat gedaan hebt!

 • Veel gebruikt is het 7-S model: geeft aan dat er een samenhang is tussen de zeven dimensies, model vooral van nut als er onvoldoende samenhang is of als je dat denkt: bijvoorbeeld een bedrijf dat een heel creatief product maakt en intern heel star georganiseerd is. Dat kan goed samengaan, maar dat kan ook niet, of: dat het op den duur problemen oplevert. Denk bijvoorbeeld aan een uitgeverij van literaire boeken en waar na verloop van tijd de schrijvers vertrekken omdat ze geen echt contact meer kunnen maken met de medewerkers.
 • Procesbeschrijvingen (als werkprocessen dominant zijn bijvoorbeeld in productie, transport, financiële sector) en statistieken (histogrammen / diagrammen)  zitten opmerkelijk vaak niet in de analyses van de studenten. Vaak is daar aanleiding voor: juist als alles in de goede volgorde moet, als meerdere mensen aan één project bezig zijn en ze weten van elkaar niet wat ze doen/ hoever ze zijn… of als uitgelegd moet worden hoe een seizoenpatroon verloopt of hoe kosten en opbrengsten geen rechtlijnig verband met elkaar hebben.
Raadpleeg boeken en internet. Zoek eens op managementsites zoals www.floor.nl  of kijk in het "handboek bedrijfskundige analyse: TE BEREIKEN VIA WAYBACK MACHINE http://web.archive.org/web/20050223172643/http://www.energieq.nl/index.phtml?klik=6&table=producten )


Bedenk dat dit maar een selectie is van de giga hoeveelheid kennis en ideeën die je op het www kunt vinden! Vergeet ook wikipedia niet!

Tot slot:
Sluit je analyse altijd af met een conclusie, eventueel je eigen idee, creatieve inval of je eigen mening maar…
Bedenk dat de bedrijfsanalyse in het eerste verslag de aanloop is naar de onderzoeksopzet, dus probeer in je conclusie alvast een achtergrond van de probleemstelling aan te geven.